us ne kaha or dabao

us ne kaha or dabao ,,,,,main dabaya ,,,
us ne kaha or dabao ,, main ne or dabaya ,,,
us ne kaha baniyan nikal do phir dabao
main ne phir dabaya ,,,
us ne kaha paint bhi nikal do phir dabao ,,,,
main ne phir dabaya dekha ho gya na suit case band :d